اتحادیه املاک کیش

اعضای هیات مدیره

هیات مدیره

علیرضا ولی
عضو هیات مدیره
علیرضا حاج حسینی
بازرس اصلی
علیرضا ولی
عضو هیات مدیره
مصطفی ربیعی
نایب رییس هیات مدیره
شخصیت شماره 2
مدیرعامل
مهدی محلوجی
عضو هیات مدیره