اتحادیه املاک کیش

تاریخچه

اتحادیه مشاورین املاک کیش در تاریخ .........  با شماره ثبت .......... در اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به اعضا اتحادیه از قبیل معرفی به سازمان و دیگر ادارات جهت انجام امور اداری و دریافت مجوزها و مراجعه به مراجع مسول جهت حل و فصل کلیه مشکلات و موضوعات اعضا و جمع آوری وجوه مربوط به هزینه های اتحادیه و کمک و هماهنگی در راه پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد کیش در جهت جذب سرمایه گذار و رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مشاورین املاک و احداث صندوق پس انداز و موارد دیگری که در رفاه اعضای اتحادیه موثر باشد و انجام امور مشاوره ای و ارایه خدمات حقوقی و تعیین شرایط و تایید صلاحیت و صدور معرفی نامه برای دریافت و تمدید مجوزها و پروانه با ظرفیت سنجیو تعیین حریم صنفی و تعیین تعداد مجوزها و پروانه ها.
هدف اصلی اتحادیه سعی و کوشش در ایجاد محیط سالم و مناسب جهت فعالیت اعضاارتقا سطح کیفی فعالیت و حسن تفاهم و دوستی و برادری بین کلیه اعضا و همچنین پیگیری مداوم در مورد مشکلات اعضا رعایت دقیقی شیونات اسلامی و مقررات خاص مناطق آزاد و کشور مهوری اسلامی ایران.
اتحادیه هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته و هر فعالیتی که مغایر با زمینه کاریاعضا باشد ممنوع است.