اتحادیه املاک کیش

کمیسیون حل اختلاف

شرح وظایف  کمیسیون حل اختلاف :
1. رسیدگی به اختلاف افراد صنفی که از طریق هیأت مدیره اتحادیه به کمیسیون مزبور ارجاع می گردد.
2. شکایات افراد صنفی می بایست در دفتر اتحادیه ثبت و پس از رؤیت رییس اتحادیه، حسب  نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
3. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایت رسیدگی و نظر خود را به رئیس اتحادیه جهت اقدام قانونی اعلام نماید.
4. در هر مورد اعضاء کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارائه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه بصورت مستقل و یا جمعی مبادرت خواهند داشت.
5. حل اختلافات فی مابین طرفین و اخذ رضایت نامه و ثبت آن در دفتر اتحادیه در صورت رسیدن به سازش میان صحابه دعوی
6. چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون حل اختلاف به اختلافات مطروحه، از نظر صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد نسبت به تهیه گزارش و ارجاع آن به هیئت مدیره اقدام نموده تا حسب قوانین و آیین نامه ها با آن ها برخورد صورت پذیرد.