اتحادیه املاک کیش

کمیسیون فنی و تخصصی

شرح وظایف کمیسیون فنی:
1. وظایف از طریق هیئت مدیره ارجاع می گردد که به شرح ذیل می باشد.
الف: نظارت بر حسن انجام کار افراد صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی و اخلاق حرفه ای.
ب: نظارت بر رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی.
ج: نظارت بر انجام آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان دریافت مجوز فعالیت اقتصادی املاک با هماهنگی سازمان.
د: ارائه نقشه راه و نیاز سنجی، ظرفیت سنجی، امکان سنجی در صورت نیاز به ارائه مجوز فعالیت اقتصادی جدید بصورت علمی و ارائه آن به سازمان منطقه آزاد کیش.
2. کلیه آزمون ها و تعیین صلاحیت فنی افراد جهت ارائه مجوز فعالیت اقتصادی توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان اتحادیه، سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان آموزشی طراح سئوالات صورت خواهد پذیرفت.
3. آن دسته از متقاضیان مجوز فعالیت اقتصادی املاک که دارای گواهی مهارت از سامانه آموزشی اتحادیه مشاورین املاک کیش و رتبه اعلام شده توسط اتحادیه را داشته باشند، صلاحیت فنی آن ها محرز شده تلقی می شوندو شرایط حضور در آزمون صلاحیت فنی اخذ مجوز فعالیت اقتصادی را خواهند داشت.
4. استانداردهای مهارت و تخصص توسط کمیسیون آموزش اتحادیه مشاورین املاک، هیئت مدیره و سازمان آموزشی ذیربط تهیه می شود و در صورت نیاز از متخصصین مربوطه به جهت تهیه و تدوین استانداردها دعوت بعمل خواهد آمد.
5.  هر فرد صنفی پس از دریافت معرفی نامه از اتحادیه مکلف است در وقت تعیین شده در آزمون های مقرر شرکت نماید. عدم شرکت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعایت دستورات اتحادیه تلقی خواهد شد.
 6. نظارت بر زیرساخت های نرم افزاری اتحادیه