اتحادیه املاک کیش

کمیسیون بازرسی و شکایات

شرح وظایف کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات:
1. دریافت شکایات واصله از دفاتر از طریق دفتر اتحادیه.
2. رسیدگی به شکایات و اعلام نظر خود به رئیس اتحادیه ظرف مدت یک هفته
تبصره: کمیسیون می تواند جهت احراز حقیقت امر و کشف واقع و صدور نظریه موجه و همچنین تشخیص و انطباق شکایت مطروحه با شرح وظایف خود و نهایتاً جلوگیری از تداخل در امور مراجع قضایی از وجود مشاور و متخصص مربوطه استفاده نماید.
3. اعزام بازرس دوره ای به دفاتر املاک و بررسی اسناد و قراردادهای دفاتر املاک   
4. اخد اطلاعات جامع و کامل در بازرسی از دفاتر ( داشتن مجوز فعالیت، اسامی مشاورین فعال و تسویه کرده، نحوه بایگانی و .... ) و ارائه چک لیست و بازرسی و انطباق آن با اطلاعات موجود در بایگانی اتحادیه مربوط به دفاتر املاک و ارائه گزارش نهایی به هیئت مدیره  
5. بازرسی و تهیه گزارش در دفاتر فاقد مجوز فعالیت اقتصادی که در امر دلالی ملکی دخالت می کنند.   
6. هماهنگی با ضابطین قضایی و پیگیری و ارائه درخواست پلمپ به اداره نظارت بر اماکن عمومی در صورت احراز تخلف واحد صنفی بنا به تشخیص هیئت مدیره.
7. بازرسی محل جدید و محل قدیم واحد دفاتر املاک که اقدام به تغییر محل فعالیت نموده پس از دریافت برگه درخواست در اتحادیه املاک
8. بازرسی دفاتر املاک که تقاضای تمدید مجوز فعالیت اقتصادی دارد پس از دریافت برگه درخواست از اتحادیه
9. بازرسی دفاتر املاک که اقدام به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی نموده است.
10. ارائه گزارشات در صورت درخواست به کمیته حل اختلاف.  
11. ارائه گزارشات بصورت هفتگی یا ماهانه به هیئت مدیره.